Zakład Fizyki Hadronów

Zainteresowania grup eksperymentalnych w Zakładzie Fizyki Hadronów skupiają się na badaniu własności oddziaływań silnych przy niskich i średnich energiach. Ponadto, prowadzone są badania nad rozwojem zastosowań fizyki eksperymentalnej w powiązanych obszarach medycyny.

Najważniejsze obszary obecnej działalności grup badawczych Zakładu obejmują:

  • Poszukiwanie łamania symetrii CP w rozpadach mezonów (WASA-at-COSY) oraz pomiary elektrycznego momentu dipolowego protonu i deuteronu (JEDI)
  • Badania dynamiki w układach kilkunukleonowych, rezonansów pion-nukleon (HADES, GSI/FAIR) oraz spektroskopia hiperonów (PANDA, GSI/FAIR)
  • Badania elektromagnetycznej struktury hadronów poprzez pomiary czynników postaci (HADES i PANDA, GSI/FAIR)
  • Spektroskopia mezonów przy energii bliskiej masie charmonium (PANDA, GSI/FAIR)
  • Własności gęstej i gorącej materii barionowej w zderzeniach relatywistycznych ciężkich jonów (eksperyment HADES w GSI/FAIR)
  • Zastosowanie wiązek protonowych w terapii nowotworów, w szczególności rozwój metod diagnostycznych opartych na detekcji kwantów gamma emitowanych z naświetlanych tkanek (gCCB we współpracy z Heidelberg Ionnenstrahl-Therapiezentrum oraz Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie)
  • Produkcja radioizotopów
  • Rozwój precyzyjnych detektorów gazowych oraz dedykowanej elektroniki odczytu oraz przetwarzania danych